Go back

Renault Trucks Wettelijke informatie

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Directeur van de publicatie:

Bruno Blin
Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks
99, route de Lyon
69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros
RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077
99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France
Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van Renault Trucks SASU, vennootschap naar Frans recht (hierna “Renault Trucks” en de “Onderneming”).

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Renault Trucks

99, route de Lyon

69806 Saint Priest Cedex – France

Telefoon: +33 (0)4 69 09 60 00

Ondernemingsnummer: RCS Lyon: 954.506.077

BTW: FR 61 954 506 077

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

De Onderneming biedt u een vertaling van de Nederlandstalige versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden aan, louter voor uw gebruiksgemak. Het gebruik van de website wordt evenwel uitsluitend beheerst door de Nederlandstalige versie van de algemene gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden of afwijkingen tussen de Nederlandstalige versie en de vertaalde versies zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben. .

2. Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Renault Trucks of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie die Renault Trucks verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Renault Trucks zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal Renault Trucks de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via het contactformulier op de website.

Renault Trucks kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Renault Trucks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Renault Trucks op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de bezoeker.

De website van Renault Trucks kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Renault Trucks heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Franse recht

Alleen de rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Renault Trucks op het ogenblik van het aanhangig maken van het geschil is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

5. Privacyverklaring 

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

 


De Onderneming leeft de Franse wetgeving inzake de bescherming van privacy en het verwerken van persoonlijke gegevens na, met inbegrip van, vanaf 25 mei 2018, de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze Verordening bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. 

Renault Trucks verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, bij de aanmaak van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief. 

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Renault Trucks enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Renault Trucks in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Renault Trucks toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, bij de aanmaak van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Renault Trucks kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

  • wanneer dit noodzaakzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Renault Trucks en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Renault Trucks wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via het contactformulier op de website. 

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (02) 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door cPanel, Inc.

 

5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Renault Trucks deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn. 

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met Renault Trucks via het contactformulier op de website.

5.3. Account

Als u nieuw bent als bezoeker of klant, of voor de eerste maal uw aankopen via de website van Renault Trucks verricht, dient u zich te registreren om een account aan te maken. 

Renault Trucks vraagt daarbij naar die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een vlotte levering en service mogelijk te maken. Uw gegevens bevinden zich bij Renault Trucks in een veilige omgeving: zowel uw persoonlijke als bankgegevens zijn beschermd.

Uw gegevens worden door Renault Trucks ook gebruikt om u nog beter te dienen en u op de hoogte te houden van voor u mogelijk interessante aanbiedingen en producten. Indien u dit niet (meer) wenst, kan u zich eenvoudig uitschrijven voor deze dienst via het contactformulier op de website. 

De bezoeker zal bij het aanmaken van het account worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met Renault Trucks via het contactformulier op de website.

  

5.4. Nieuwsbrief

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits een dubbele opt-in is gebeurd. Dit impliceert dat de bezoeker vooreerst bij het invoeren van zijn gegevens op de website van Renault Trucks het vakje heeft aangevinkt waarmee hij bevestigt de nieuwsbrief te willen ontvangen. Vervolgens zal de bezoeker een bevestigingsmail ontvangen waarna hij nogmaals moet bevestigen dat hij de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

De in dit verband verzamelde persoonsgegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. Ze kunnen echter steeds ingekeken, gewijzigd en verwijderd worden door contact op te nemen via het contactformulier op de website. De bezoeker kan zich ook te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link te klikken in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met Renault Trucks via het contactformulier op de website.

5.5. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.6. Kinderen

Renault Trucks heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Renault Trucks, verzoekt de Onderneming hem of haar om Renault Trucks te contacteren via het contactformulier op de website. Renault Trucks zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6. Cookie policy

6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt Renault Trucks uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Renault Trucks deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Renault Trucks intrekken. 

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door Renault Trucks op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Renault Trucks informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Renault Trucks-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen Renault Truck via het contactformulier op de website. De website van Renault Trucks maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. Renault Trucks maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt Renault Trucks?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
_gaAnalyseRenault Trucks2 jaar
_gidAnalyseRenault Trucks2 dagen

6.4. Google en Google Analytics

De website van Renault Trucks gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Renault Trucks zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
_gaAnalyseGoogle2 jaar
_gidAnalyseGoogle2 dagen

6.5. PayPal

PayPal maakt gebruik van cookies op de Renault Trucks website om de gebruiker te identificeren en zo snel en makkelijk mogelijk in te loggen met zijn of haar PayPal account. 

Meer informatie of het gebruik van cookies bij PayPal: 

De volgende cookie wordt door PayPal ingesteld: https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/paypal-safety-and-security?locale.x=nl_BE

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
PYPFHerkenning gebruikerGoogle2 jaar

6.5. Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Renault Trucks contacteren via het contactformulier op de website. 

6.6. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Voor meer informatie over de cookies klikt u hier.

CREDITS

Green Bananans

Ontwerp, design en ontwikkeling
Aalst, België
www.greenbananas.be

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Fotocredits
www.mediacenter.renault-trucks.com